ಠ_ರೃ

SEBASTIAN BURGER

Soll ich passende Musik suchen? – with Aleen Solari / May 31 – June 29, 2019
Opening: May 31, 07:00 pm / Kunstverein Leipzig, Kolonnadenstr. 6, 04109 Leipzig

Das Kollegium / May 26, 2019 – May 3, 2020
Opening: May 25, 04:00 pm / Grafikstiftung Neo Rauch, Wilhelmstr. 21–23, 06449 Aschersleben

Soft Gator Boy – with Cassidy Clingman / March 27 – March 28, 2019
Opening: March 27, 06:00 pm / Berlinskej Model, Pplk. Sochora 9, 170 00 Prague 7

Trust Camp – Club / September 22 – September 23, 2018
Opening: September 22, 06:00 pm / New Bretagne – Bel Air, Spichernstr. 30, 45138 Essen

Sugar on my Tongue / September 8 – October 20, 2018
Opening: September 8, 11:00 am / Galerie Tobias Naehring, Spinnereistrasse 7, 04179 Leipzig

Innenleben / April 14 – June 16, 2018
Opening: April 13, 04:00 pm / Galerie Tobias Naehring, Spinnereistrasse 7, 04179 Leipzig

Studio
+49 (0) 176 200 59 437
info@sebastianburger.de
Spinnereistrasse 7
PF 408, D-04179 Leipzig

Galerie Tobias Naehring
+ 49 (0) 177 277 63 57
info@tobiasnaehring.de
Lützner Straße 98, D-04177 Leipzig
& Spinnereistrasse 7, D-04179 Leipzig