ಠ_ರೃ

SEBASTIAN BURGER

A Song From Under the Floorboards / November 14 – December 5, 2017
Opening: November 14, 07:00 pm / Grand Tour Studio, Corso San Gottardo 11, 20136 Milano

Dama, Turin / November 2 – November 5, 2017
Opening: November 1, 06:00 pm / Palazzo Saluzzo Paesana, Via Bligny 2, 10122 Turin

Mount Analogue / September 23 – October 14, 2017
Opening: September 23, 06:00 pm / Platform Stockholm, Lövholmsgränd 12, 11743 Stockholm

Collection n°7 : Le Grand Salon / September 20, 2017 – January 7, 2018
Opening: September 20, 06:00 pm / INTERIOR and the collectors, 40 rue Tramassac, 69005 Lyon

Art Berlin / September 14 – September 17, 2017
Opening: t.b.a. / Station Berlin, Luckenwalder Straße 4-6, 10963 Berlin

Art Cologne 2017 / April 26 – April 29, 2017
Opening: April 25, 12:00 am / Koelnmesse, Messeplatz 1, 50679 Köln

Neuzugänge zeitgenössischer Kunst im Kunstfonds 2016 / January 13 – April 21, 2017
Opening: January 12, 07:00 pm / Vertretung des Frst. Sachsen beim Bund, Brüderstr. 11/12, Berlin

NAK Benefiz Auktion 2016 / December 3 – December 10, 2016
Auction: December 10, 07:00 pm / Neuer Aachener Kunstverein, Passstrasse 29, Aachen

Studio
+49 (0) 176 200 59 437
info@sebastianburger.de
Spinnereistrasse 7
PF 408, D-04179 Leipzig

Galerie Tobias Naehring
+ 49 (0) 177 277 63 57
info@tobiasnaehring.de
Lützner Straße 98
D-04177 Leipzig