ಠ_ರೃ

SEBASTIAN BURGER

Art Cologne 2017 / April 26 – April 29, 2017
Opening: April 25, 12:00 am / Koelnmesse, Messeplatz 1, 50679 Köln

Neuzugänge zeitgenössischer Kunst im Kunstfonds 2016 / January 13 – April 21, 2017
Opening: January 12, 07:00 pm / Vertretung des Frst. Sachsen beim Bund, Brüderstr. 11/12, Berlin

NAK Benefiz Auktion 2016 / December 3 – December 10, 2016
Auction: December 10, 07:00 pm / Neuer Aachener Kunstverein, Passstrasse 29, Aachen

Through a Glass, Clearly / September 9, 2016 – January 14, 2017
Opening: September 8, 06:00 pm / G2 Kunsthalle, Gottschedstrasse 2, 04109 Leipzig

The Talking Lamp / October 22 – October 30, 2016
Opening: October 21, 06:00 pm / Kennington Residency, 243-245 Kennington Lane, London

States of Flux: The Token / October 6 – October 7, 2016
Opening: October 6, 07:00 – 10:00 pm / Waschsalon, Eckenheimer Landstrasse 65, Frankfurt/M

Sunday Art Fair / October 6 – October 9, 2016
Opening: October 6, 11:00 am / Ambika P3, 35 Marylebone Rd, London, NW1 5LS

La domaine enchanté / July 14 – October 10, 2016
Opening: July 14, 07:00 pm / Galleria Acappella, Via Cappella Vecchia 8/A, Naples

Dokumentation/Documentation
Birth of Serpents
PDF-Download (13.6MB)
Galerie Tobias Naehring, 2016

Katalog/Catalogue
Through a Glass, Clearly
PDF-Download (10.1MB)
G2 Kunsthalle, 2016

Studio
+49 (0) 176 200 59 437
info@sebastianburger.de
Spinnereistrasse 7
PF 408, D-04179 Leipzig

Galerie Tobias Naehring
+ 49 (0) 177 277 63 57
info@tobiasnaehring.de
Lützner Straße 98
D-04177 Leipzig