ಠ_ರೃ

SEBASTIAN BURGER

Innenleben / April 14, 2017 – June 16, 2018
Opening: April 13, 04:00 pm / Galerie Tobias Naehring, Spinnereistrasse 7, 04179 Leipzig

Why don’t we get a kickstarter going for an ISP? / December 22, 2017 – January 22, 2018
Opening: December 22, 06:00 pm / isthisit?, Online Exhibition

A Song From Under the Floorboards / November 14 – December 5, 2017
Opening: November 14, 07:00 pm / Grand Tour Studio, Corso San Gottardo 11, 20136 Milano

Dama, Turin / November 2 – November 5, 2017
Opening: November 1, 06:00 pm / Palazzo Saluzzo Paesana, Via Bligny 2, 10122 Turin

Mount Analogue / September 23 – October 14, 2017
Opening: September 23, 06:00 pm / Platform Stockholm, Lövholmsgränd 12, 11743 Stockholm

Collection n°7 : Le Grand Salon / September 20, 2017 – January 7, 2018
Opening: September 20, 06:00 pm / INTERIOR and the collectors, 40 rue Tramassac, 69005 Lyon

Studio
+49 (0) 176 200 59 437
info@sebastianburger.de
Spinnereistrasse 7
PF 408, D-04179 Leipzig

Galerie Tobias Naehring
+ 49 (0) 177 277 63 57
info@tobiasnaehring.de
Lützner Straße 98, D-04177 Leipzig
& Spinnereistrasse 7, D-04179 Leipzig